Kapalina pájecí pro klempíře 500ml

Pájecí kapalina pro klempíře je určena pro klempířství, pokrývačství na měkké pájení pozinku, mědi, a železných materiálů, titan zinku, případně dalších materiálů běžně používaných v klempířské nebo pokrývačské praxi.

Dostupnost Skladem (1 ks)
Můžeme doručit do:
19.4.2024
Možnosti doručení
Kód: R05L
108 Kč 89 Kč bez DPH
Kapalina pájecí pro klempíře 500ml

Kapalina pájecí pro klempíře 500ml

Pájecí kapalina pro klempíře je určena pro klempířství, pokrývačství na měkké pájení pozinku, mědi, a železných materiálů, titan zinku, případně dalších materiálů běžně používaných v klempířské nebo pokrývačské praxi.

Chemické složení této letovací vody pro klempíře zajišťuje výborné smáčení pájeného povrchu roztavenou pájkou cín-olovo a vytvoření kvalitního pájeného spoje. Letovaný materiál by měl být před letováním zbaven nadměrného množství oxidů a jiných nečistot. V případě, že se nejedná o pozinkovaný povrch je vhodné zapájený spoj opláchnout vodou. Pozornost je také nutno věnovat výběru vhodné pájky. V případě pochybností o druhu materiálu je vhodné provést předběžnou zkoušku pájitelnosti. K dosažení kvalitního spoje použijte pájedlo o dostatečném tepelném výkonu.

                   

Signální slovo:

  • Nebezpečí

Nebezpečné látky:

  • Chlorid zinečnatý
  • Chlorid amonný

Standardní věty o nebezpečnosti:
  • H302 Zdraví škodlivý při požití.
  • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  • H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


Pokyny pro bezpečné zacházení:

P260 Nevdechujte dým.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.

Další nebezpečnost:

Směs neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění. Vstřebáním z poleptaných míst dochází se zpožděním k toxickému působení na střeva, ledviny a srdce.

Kategorie: Příslušenství
Záruka: 2 roky
Hmotnost: 0.6 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Produkt vybrán našimi specialisty na sváření z Speciál svařovací potřeby, spol. s r.o. Vždy se jedná o kvalitní a vyzkoušený produkt, který je ještě od ne zrovna známé značky neboť ho vyrábí profesionální výrobce který vyrábí pro světové známé značky ale je balený do "noname" balení a má tak nižší cenu. Hojně se tak děje například v automobilovém průmyslu, kde například světový výrobce vyrábí brzdové destičky do prvovýroby a v krabičce Škoda Originální díl ale naprosto stejné destičky se balí i do "noname" krabičky, kde získáte stejnou kvalitu ale za nižší cenu. Neplatíte jednoduše za značku.