Obchodní podmínky

 Logo svarovani-kolin.cz

1. Všeobecná ustanovení

a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy Speciál svařovací potřeby spol. s.r.o. a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici v sekci Kontakt.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách svarovani-kolin.cz, katalozích,  prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. svarovani-kolin.cz (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

3. Objednání zboží, uzavření smlouvy

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

c) Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

d) Trvalí zákazníci, s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva, požívají výhod sjednaných při podepisování smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.

4. Cena a placení

Informace o možnosti platby

Dobírkou
 - platba při převzetí zboží. Hotově nebo kartou. Dopravci nebo na výdejním místě. Může být účtován poplatek za tento typ platby.

QR kód - pohodlná platba z Vašeho bankovnictví. Nejrychlejší způsob zaplacení. Je to okamžitá platba pomocí QR kódu, který se Vám zobrazí po dokončení objednávky a ještě Vám přijde i do e-mailu. Po dokončení objednávky uvidíte QR kód na displeji či monitoru. Přihlásíte se do svého mobilního bankovnictví, zadáte novou platbu, vyberete způsob QR kódem a QR kód naskenujete do telefonu a potvrdíte platbu. Platba proběhne rychle a jednoduše. 

Platební karta - zabezpečená platba pomocí platební karty. Do rozhraní české platební brány ComGate zadáte číslo platební karty, datum platnosti a třímístný CVC kód ze zadní strany karty. Vše je zabezpečeno nejvyšším bankovním standardem 3D Secur. Nejspíše tak budete požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky nebo potvrzením své bance jiný způsobem, například pomocí aplikace banky neboli elektronického klíče.

Apple Pay - on-line platba. Jde o platbu platební kartou, kterou máte uloženou ve své Apple peněžence.

Google Pay - on-line platba. Jde o platbu platební kartou, kterou máte uloženou ve své Google peněžence.

Převodem - zálohová faktura - zálohovou fakturu odešleme na Váš e-mail. Fakturu zaplatíte bankovním převodem a až platba dorazí na náš účet, odešleme zboží k Vám.

Online bankovní převod - okamžité přesměrování do Vašeho bankovnictví. Jde o okamžitou platbu prostřednictvím Vašeho internetového nebo mobilního bankovnictví. Česká platební brána ComGate Vás přesměruje do Vašeho internetového nebo mobilního bankovnictví. Tam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte již předpřipravený platební příkaz. Po dokončení platby budete přesměrováni z banky zpět k nám do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, a tak budeme bez odkladu připravovat objednávku a ihned odesílat Vaše zboží.

Hotově na prodejně - papírové bankovky nebo mince.

Platební kartou na prodejně - okamžitá zabezpečená platba pomocí platebního terminálu na naši prodejně. Vše je zabezpečeno bankovním standardem 3D Secure a tak budete nejspíš požádáni o zadání PIN kódu do platebního terminálu, pokud se bude jednat o platbu nad 500 Kč nebo ověření pomocí mobilního telefonu. Jednoduše jako kdekoli jinde, kde se používá platební terminál.


Nabídkové ceny uvedené na WWW stránkách svarovani-kolin.cz jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou - připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

K ceně zboží je připočítána cena dopravy.

Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a)

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

“Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1

Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

5. Dodací lhůta

ČR - 1 až 3 pracovní dny

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 2 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Většina zboží je převážně stále na skladě. Někteří výrobci ale neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli ( předat k přepravě prvnímu přepravci ), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

Dodací lhůta je do 2 pracovních dnů od předání zásilky přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci. Faktura - daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném e-mailu o vyřízení objednávky. 

6. Záruka, servis, reklamace

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení.

Úvod reklamační řád

Reklamační řád www.svarovani-kolin.cz vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se pouze na zboží, které bylo zakoupeno v e-shopu provozovatele a jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě.
Záruční doba výrobku začíná běžet ode dne převzetí kupujícím. Záruka je uvedena v záručním listu, minimálně však 24 měsíců.

Kupující je povinen po obdržení objednaného zboží provést okamžitou kontrolu. Pokud kupující zjistí závadu na výrobku, případně rozdíl mezi fakturou a dodaným zboží, je povinen kontaktovat prodejce nejpozději do 48 hodin od doručení na eshop@svarovani-kolin.cz
Pokud tak kupující neučiní, nemusí být pozdější reklamace uznána a bude se mít za to, že dodané zboží bylo zcela v pořádku.

Vrácení zboží – kupující má ze zákona právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží a na vrácení kupní ceny zboží.
Toto právo (nárok) se nevztahuje na zboží poškozené, použité, nefunkční a na závady vzniklé nesprávným používáním.
Kupující doručí vrácené zboží na vlastní náklady na adresu provozovatele. Zásilky poslané jako dobírka nebudou převzaty. Částka, ponížená o manipulační poplatek, balné a poštovné, bude kupujícímu po splnění všech výše uvedených podmínek převedena na jeho účet do 30 dnů.


Způsob uplatnění reklamace

V případech, kdy kupující reklamuje výrobek s vlastním servisem ( dle záručního listu ), je nejrychlejším řešením zaslání ( zavezení ) reklamovaného výrobku do autorizovaného servisu daného výrobce, jejichž seznam bývá přiložený k návodu. Pokud tento seznam chybí, kontaktujte prosím eshop@svarovani-kolin.cz a naši pracovníci vám tento seznam obratem zašlou.

V ostatních případech uplatní kupující po předchozí domluvě s reklamačním oddělením ( na základě mailu či telefonátu ) reklamaci zasláním vadného výrobku ( nikoliv na dobírku ) na adresu prodávajícího spolu s fakturou a dalšími doklady
( přesnou adresu uvede pracovník reklamací v korespondenci s kupujícím – v závislosti na tom, z kterého skladu bude vadné zboží pocházet )
Reklamované zboží zašle kupující prostřednictvím České pošty, případně jiným přepravcem. Kupujícímu se doporučuje balík dobře zabalit ( pokud možno do originálního obalu ) a pojistit. Za případné poškození nebo ztrátu při přepravě reklamovaného zboží nenese prodávající žádnou zodpovědnost.
Zásilky předem neohlášené ( mailem či telefonicky ) našemu reklamačnímu oddělení nebudou přijaty !

Pro uplatnění reklamace je zapotřebí k reklamovanému výrobku doložit:

1. přesný popis závady
2. doložit kopii doklad o nákupu

Vyřízení reklamace
Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30-ti dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má spotřebitel právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží spotřebiteli. Kupující může žádat o výměnu věci nebo vrácení peněz v případě, že jde o vadu odstranitelnou, jen tehdy, pokud kupující nemůže věc řádně užívat z důvodu, že se u věci opětovně vyskytla 3x stejná uznaná vada po opravě věci nebo 4 různé uznané závady nebo je zboží uznáno neopravitelným autorizovaným servisem. V obou případech je nutno s reklamovanou věcí předložit doklad o nákupu, záruční list reklamovaného výrobku, čitelné a kompletní opravné listy k výrobku z předchozích reklamací.
V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět se stanoviskem našeho pracovníka, který reklamaci vyřizoval. V případě opakované nebo neoprávněné reklamace budou kupujícímu naúčtovány vynaložené náklady za každou takovou reklamaci. Toto se týká také případů, kdy bude do reklamace zasíláno opakovaně zboží bez výše uvedených dokladů.
Placená oprava:
Pokud kupující reklamuje výrobek po uplynutí záruční doby nebo byla-li vada způsobena kupujícím, jedná se o placenou opravu. Kupující bude obeznámen s tím, že jeho oprava je placená a také, že mu může být účtován poplatek za diagnostiku závady v závislosti na servisním středisku, které bude opravu provádět, a za poštovné a balné. Cena samotné opravy bude kupujícímu sdělena předem telefonicky nebo e-mailem. V případě neschválení ceny opravy bude zákazníkovi účtován jen poplatek za diagnostiku a za dopravné a oprava provedena nebude.


Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ( dále jen "rozpor s kupní smlouvou" ), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.


Ochrana osobních dat
Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům.
Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro potřebu naši a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.

7. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

 

Speciál svařovací potřeby, spol. s r.o.
U Křižovatky 95
280 02
Kolín 4
IČ: 26165317
DIČ: CZ26165317

 

Platné od 22.11.2023

 

Logo svarovani-kolin.cz