Kapalina pájecí pro klempíře 1L

Pájecí kapalina pro klempíře je určena pro klempířství, pokrývačství na měkké pájení pozinku, mědi, a železných materiálů, titan zinku, případně dalších materiálů běžně používaných v klempířské nebo pokrývačské praxi.

Dostupnost Skladem (2 ks)
Můžeme doručit do:
21.5.2024
Možnosti doručení
Kód: R10L
180 Kč 149 Kč bez DPH 18 Kč / 100 ml
Kapalina pájecí pro klempíře 1L
pájecí kapalina pro  klempire
Novinka

Kapalina pájecí 1L

Pájecí kapalina pro klempíře je určena pro klempířství, pokrývačství na měkké pájení pozinku, mědi, a železných materiálů, titan zinku, případně dalších materiálů běžně používaných v klempířské nebo pokrývačské praxi.

Chemické složení této letovací vody pro klempíře zajišťuje výborné smáčení pájeného povrchu roztavenou pájkou cín-olovo a vytvoření kvalitního pájeného spoje. Letovaný materiál by měl být před letováním zbaven nadměrného množství oxidů a jiných nečistot. V případě, že se nejedná o pozinkovaný povrch je vhodné zapájený spoj opláchnout vodou. Pozornost je také nutno věnovat výběru vhodné pájky. V případě pochybností o druhu materiálu je vhodné provést předběžnou zkoušku pájitelnosti. K dosažení kvalitního spoje použijte pájedlo o dostatečném tepelném výkonu.

                   

Signální slovo:

  • Nebezpečí

Nebezpečné látky:

  • Chlorid zinečnatý
  • Chlorid amonný

Standardní věty o nebezpečnosti:
  • H302 Zdraví škodlivý při požití.
  • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  • H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


Pokyny pro bezpečné zacházení:

P260 Nevdechujte dým.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.

Další nebezpečnost:

Směs neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění. Vstřebáním z poleptaných míst dochází se zpožděním k toxickému působení na střeva, ledviny a srdce.

 

Kategorie: Pájecí kapaliny
Záruka: 2 roky
Hmotnost: 1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Produkt vybrán našimi specialisty na sváření z Speciál svařovací potřeby, spol. s r.o. Vždy se jedná o kvalitní a vyzkoušený produkt, který je ještě od ne zrovna známé značky neboť ho vyrábí profesionální výrobce který vyrábí pro světové známé značky ale je balený do "noname" balení a má tak nižší cenu. Hojně se tak děje například v automobilovém průmyslu, kde například světový výrobce vyrábí brzdové destičky do prvovýroby a v krabičce Škoda Originální díl ale naprosto stejné destičky se balí i do "noname" krabičky, kde získáte stejnou kvalitu ale za nižší cenu. Neplatíte jednoduše za značku.